Termeni și Condiții Generale privind furnizarea servicilor poștale

COLETUL DE ACASA S.R.L., cu sediul social în mun. Curtea de Argeș, Str. Episcop Nichita, bloc A23,scara C, etaj 1, apartament 3, judeţul Argeș, CUI 41554216, oferă servicii poştale având ca obiect trimiteri
poștale interne și internaționale, sub marca înregistrată "Coletul cu Bunatati", în următoarele
condiţii:
COLETUL DE ACASA S.R.L.acceptă trimiterile poştale prezentate de către expeditor, ambalate
corespunzător, cu un înveliş exterior opac care să nu permită vizualizarea conţinutului, şi care au
înscrise datele de identificare complete ale destinatarului (nume şi prenume/denumirea în cazul
persoanelor juridice, respectiv adresa completă de livrare), iar în cazul serviciului Contra ramburs şi
ale expeditorului.
Responsabilitatea ambalării trimiterilor poştale, precum şi a înscrierii datelor pe trimiterea poştală
revin expeditorului.
Trimiterile poştale care conţin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzător de către expeditor,
utilizând ca umplutură talaş, polistiren antişoc sau alt material care atenuează şocul mecanic, şi să
aibă aplicată inscripţia "Fragil". COLETUL DE ACASA S.R.L. se obligă să recunoască şi să respecte
inscripţiile/etichetele aplicate de expeditor şi să acorde o atenţie specială în manipularea şi
depozitarea trimiterilor poştale în cauză.
Dimensiunile maxime acceptate ale trimiterii poştale:
- 210 mm X 297 mm (format A4) pentru plicuri;
- 50 cm X 70 cm X 120 cm pentru colete.
Greutatea maximă admisă a unei trimiteri poştale este de 50 de kg.
COLETUL DE ACASA S.R.L. nu acceptă trimiteri poştale al căror ambalaj prezintă inscripţii care
contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum şi trimiteri poştale constând în bunuri care
contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau în ambalaj
transparent sau trimiteri poștale care prezintă etichete sau inscripții vechi neîndepărtate. De
asemenea, nu pot face obiectul trimiterilor poştale bunurile al căror transport este interzis prin
dispoziţii legale, fie chiar şi pe o porţiune de parcurs (de exemplu, dar fără a se limita la acestea:
substanţe explozive, toxice, inflamabile, psihotrope, droguri, arme sau părţi ale acestora, muniţii
etc).
Expeditorul are obligaţia de a nu introduce în reţeaua poştală trimiteri poştale al căror obiect este
interzis prin dispoziţiile legale.
COLETUL DE ACASA S.R.L. asigură secretul trimiterilor poştale - reţinerea, deschiderea sau
divulgarea conţinutului trimiterilor poştale fiind permisă numai în condiţiile şi cu procedura
prevăzute de lege.
În cazul trimiterilor poştale internaţionale se vor respecta, suplimentar, de către ambele părţi,
dispoziţiile legale incidente în domeniul vamal, precum şi legislaţia statelor pe teritoriul cărora se
prestează operaţiuni componente ale serviciilor poştale şi a celor tranzitate de trimiterea poştală.
COLETUL DE ACASA S.R.L. asigură livrarea trimiterilor poştale interne si internaţionale în termen
de 10 zile lucrătoare de la data preluării.
COLETUL DE ACASA S.R.L. furnizează serviciul de trimitere recomandată ale cărui particularități
constau în oferirea unei garanții forfetare împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală
sau parţială ori deteriorare a trimiterii poştale înregistrate şi în eliberarea, la cerere, ulterior
depunerii, respectiv livrării trimiterii poștale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poștale sau
livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta. Expeditorul poate solicita printr-o
metodă agreată eliberarea dovezii privind depunerea trimiterii poștale sau livrarea la destinatar în
termen de 9 luni de la data depunerii acesteia în rețeaua COLETUL DE ACASA S.R.L. ,iarCOLETUL DE ACASA are obligația de a transmite expeditorului dovada respectivă în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data solicitării, printr-o metodă agreată (de exemplu, fax, e-mail etc), fără
a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului.
COLETUL DE ACASA S.R.L.furnizează servicii de trimitere cu valoare declarată, servicii ale căror
particularităţi constau în asigurarea unei trimiteri poştale împotriva pierderii, furtului, distrugerii
totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă care nu poate depăşi valoarea declarată de către
expeditor, şi în eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poştale. Termenul în
care poate fi solicitată de expeditor, printr-o metodă agreată, dovada privind depunerea trimiterii
poștale care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată este de 9 luni de la data
depunerii acesteia, COLETUL DE ACASA S.R.L. având obligația de a comunica dovada respectivă
în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data solicitării, printr-o metodă agreată cu expeditorul
sau integratorul (de exemplu, fax, e-mail etc), fără a implica costuri suplimentare în sarcina
expeditorului. Valoarea maximă acceptată a valorii declarate de expeditor este de 5000 RON.
COLETUL DE ACASA S.R.L.furnizează serviciul Contra ramburs, serviciu poştal a cărui
particularitate constă în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul reţelei poştale,
a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale înregistrate. Preluarea acestor trimiteri
poştale se face numai în condiţiile în care expeditorul a indicat în mod corect şi complet toate
datele sale de identificare. Moneda admisă în care se face colectarea, respectiv achitarea sumelor
de bani de la destinatari este RON sau alta valuta agreata in prealabil. Suma maximă Contra
ramburs acceptată este de 5000 RON. Modalitatea de colectare şi, respectiv, de achitare a
rambursului este în numerar sau prin virament în cont bancar. Termenul de returnare a
contravalorii trimiterilor poştale către expeditor (sumele colectate de la destinatar) este de 10 zile
lucrătoare de la livrare.
COLETUL DE ACASA S.R.L. , furnizează serviciul Confirmare de primire, serviciu poştal a cărui
particularitate constă în predarea către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poştale
înregistrate, confirmată în scris de destinatar. Termenul de returnare către expeditor a dovezii
privind predarea trimiterii poştale, confirmată în scris de către destinatar, este de 10 zile lucrătoare
de la livrare. În cazul pierderii dovezii de confirmare a primirii trimiterii poştale de către destinatar,
COLETUL DE ACASA S.R.L.întocmeşte şi pune la dispoziţia expeditorului un duplicat al acesteia.
Predarea trimiterilor poştale se realizează la adresa indicată de expeditor, după caz, la cutia
poştală a destinatarului ori personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească
trimiterea poştală.
COLETUL DE ACASA S.R.L.are dreptul de a refuza predarea către destinatar a trimiterii poştale
atunci când, după preluarea trimiterii poştale, rezultă în mod neîndoielnic că aceasta conţine bunuri
interzise la transport ori care nu respectă condiţiile speciale de transport stabilite conform
legislaţiei în domeniu, respectiv legislația statelor pe teritoriul cărora urmează a se realiza livrarea
ori a statelor care urmează a fi tranzitate, sau când, după preluarea trimiterii poştale, aceasta a produs sau poate produce iminent pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau altor
trimiteri poştale.Cu excepţia trimiterilor poştale care fac obiectul serviciului Livrare specială, în cazul imposibilităţii inițiale de predare a trimiterilor poştale către destinatar (sau persoana autorizată), COLETUL DE ACASA S.R.L. va înştiinţa destinatarul printr-un aviz care să anunţe încercarea de livrare a
trimiterii poştale şi va păstra, la punctul de contact, în vederea predării, trimiterea poştală care nu
a putut fi predată acestuia, pentru o perioadă de 5 zile de la data avizării acestuia.
COLETUL DE ACASA S.R.L.va returna, la adresa expeditorului, pe cheltuiala expeditorului
(conform tarifelor indicate în oferta comercială), trimiterea poştală înregistrată care nu a putut fi
predată destinatarului din una dintre cauzele prevăzute de lege, în termen de 10 zile lucrătoare,
termen care se calculează, după caz, de la data expirării perioadei de păstrare avizate sau a
încercării de livrare.
În cazul trimiterilor poştale care nu au putut fi predate destinatarului şi nici returnate expeditorului,
COLETUL DE ACASA S.R.L.va păstra la dispoziţie (conform tarifelor indicate în oferta comercială)
aceste trimiteri poştale timp de 9 luni de la data depunerii acestora. După expirarea acestui
termen, trimiterile poştale nerevendicate trec din proprietatea expeditorului în proprietatea COLETUL DE ACASA S.R.L.
În caz de nerespectare a timpilor astfel stabiliţi în cuprinsul acestui document, pentru toate
serviciile poştale (exceptând însă timpii de livrare aferenţi serviciului Express),COLETUL DE ACASA S.R.L.răspunde faţă de utilizator prin restituirea unui procent de 5 % din tariful de bază
încasat pentru respectivul serviciu poştal standard.
COLETUL DE ACASA S.R.L.răspunde, în caz de pierdere, furt sau distrugere totală, pentru
trimiterile poştale interne, astfel:
- cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de
trimitere cu valoare declarată, inclusiv dacă respectiva trimitere poștală face sau nu obiectul unui
serviciu ramburs;
- cu valoarea rambursului, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu ramburs fără
valoare declarată;
- cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poştale care nu fac obiectul
unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau unui serviciu ramburs.
În cazul pierderii, furtului sau distrugerii totale, în afara despăgubirilor menţionate mai sus, se
restituie şi tarifele încasate la depunerea trimiterii poştale.
În caz de pierdere ori distrugere parţială sau deteriorare, COLETUL DE ACASA S.R.L. răspunde
pentru trimiterile poştale interne, după cum urmează:
- cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată, înscrisă în nota de inventar,
pentru trimiterile poştale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare
declarată;
- cu cota-parte corespunzătoare greutăţii lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poştale
depuse închise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
- cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parţială, distrugere parţialăsau deteriorare a trimiterilor poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare
declarată.La sumele prevăzute mai sus se adaugă dobânda legală penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamaţiei prealabile sau, după caz, al introducerii cererii de chemare în judecată,indiferent care dintre aceste momente intervine primul.
În cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu ramburs, COLETUL DE ACASA S.R.L.
răspunde cu întreaga valoare a rambursului pentru situația în care nu a restituit expeditorului
întreaga valoare a acestuia sau cu diferența corespunzătoare până la valoarea integrală a acestuia,
în cazul în care rambursul a fost încasat parțial de la destinatar.
Pierderea completă a conţinutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poştale.
În situația în care expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la
nivelul valorii declarate.
În situaţia neefectuării prestaţiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor poştale,
nominalizate de expeditor prin indicaţii speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar
faţă de tariful de bază aplicabil pentru serviciul poştal standard.
COLETUL DE ACASA S.R.L.răspunde pentru trimiterile poştale internaţionale în conformitate cu
prevederile acordurilor internaţionale din domeniul poştal la care România este parte, excepţie
făcând cazurile în care nu există astfel de acorduri internaţionale, situaţie în care va răspunde
corespunzător legislaţiei naţionale aplicabilă trimiterilor poştale interne.
COLETUL DE ACASA S.R.L.este exonerat de răspundere în următoarele situaţii:
- paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;
- utilizatorul nu are instalată o cutie poştală care să permită predarea trimiterii poştale sau aceasta
nu asigură securitatea trimiterilor poştale ori, după caz, nu are asigurat un serviciu destinat primirii
trimiterilor poştale;
- trimiterea a fost primită fără obiecţii de către destinatar/expeditor, cu excepţia reclamaţiilor
referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parţială a conţinutului
trimiterii poştale;
- paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forţă majoră sau a cazului fortuit; în acest caz
expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu excepţia tarifului de asigurare.
COLETUL DE ACASA S.R.L.nu este responsabil pentru eventualele alterări ale trimiterii poştale
prin mijloace sau din cauze electromagnetice (de exemplu, demagnetizare, scanare cu raze X în
cadrul procedurilor de securitate/vamale etc.).
Mecanismul de soluţionare a reclamaţiilor primite de la utilizatori COLETUL DE ACASA S.R.L. a stabilit un mecanism de soluţionare a reclamaţiilor, în special, în ceea ce priveşte pierderea, furtul, distrugerea parţială ori totală, sau deteriorarea trimiterilor poştale, precum şi nerespectarea condiţiilor de calitate a serviciilor (termenele de livrare, de
returnare etc.). Astfel, expeditorul sau destinatarul nemulţumit de serviciul oferit poate formula o
reclamaţie în termen de 6 luni de la data depunerii trimiterii poştale.
Reclamaţia utilizatorului care se consideră prejudiciat/nemulţumit va trebui făcută în scris şi
transmisă COLETUL DE ACASA S.R.L.prin una dintre următoarele modalităţi: personal prin
depunere la sediul social ori la punctele de acces/ contact deservite de personal ale COLETUL DE ACASA S.R.L., respectiv prin intermediul unui serviciu poştal, cu confirmare de primire către
adresa sediului social al COLETUL DE ACASA S.R.L.
COLETUL DE ACASA S.R.L.va înregistra reclamaţia primită în Registrul de reclamaţii şi va
confirma petentului primirea acesteia prin aceeaşi modalitate folosită la transmitere de către
utilizator: prin înmânarea numărului de înregistrare, în cazul în care reclamaţia a fost depusă
personal, respectiv prin completarea corespunzătoare și semnarea confirmării de primire în cazul
primirii reclamaţiei printr-un serviciu poştal cu confirmare de primire.
În vederea soluţionării reclamaţiei, utilizatorul reclamant va trebui să descrie în cuprinsul
reclamaţiei pe care o înaintează evenimentul (fapte, acte şi cauze) aferent reclamaţiei, să îşi
formuleze pretenţiile, modalitatea de plată aleasă în cazul despăgubirii şi informaţiile necesare
transmiterii despăgubirilor, precum și datele de contact (în situaţia în care reclamaţia se va dovedi
întemeiată să poată fi contactat reclamantul), să anexeze/depună la reclamaţie dovezi relevante
pentru efectuarea unor analize corecte şi complete, corespunzătoare evenimentului reclamat (cum
ar fi, după caz, copie a documentului care atestă plata serviciului poştal, a facturii emise de către
furnizor, fotografii, ambalajul trimiterii poştale, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii
poştale, copie a procesului verbal de constatare etc.) şi să pună la dispoziţie orice alte date și
informaţii ce ar putea fi utile soluţionării reclamaţiei.
Reprezentanţii COLETUL DE ACASA S.R.L.vor analiza reclamaţia primită luând în calcul atât
probele depuse de petent, dar şi informaţiile/probele relevante furnizate de proprii angajaţi ori
terţe persoane implicate, putând, atunci când este cazul, să solicite chiar şi o expertiză.
Reclamaţia va fi soluţionată (implicand, analiză reclamaţie, comunicare răspuns scris şi acordare
despăgubiri) de către COLETUL DE ACASA S.R.L.în termen de 3 luni de la data introducerii
acesteia.
În cazul reclamaţiilor soluţionate favorabil, COLETUL DE ACASA S.R.L.va despăgubi utilizatorul în
termen de 30 de zile de la data finalizării analizei reclamaţiei, fără a depăși, însă, termenul de 3
luni menționat mai sus, plata sumelor datorate utilizatorului acordându-se, în funcţie de solicitarea
persoanei prejudiciate, prin mandat poştal, prin virament bancar sau în numerar, de la casieria
aflată la adresa sediului social al COLETUL DE ACASA S.R.L.
În cazul în care reclamaţia adresată furnizorului de servicii poştale COLETUL DE ACASA S.R.L.nu
a fost soluţionată în mod satisfăcător sau nu s-a răspuns la aceasta în termenul prevăzut în
prezentele condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale, utilizatorul în cauză poate înainta,
în termen de un an de la data depunerii trimiterii poştale, o plângere autorităţii de reglementare
însoţită de dovada îndeplinirii procedurii reclamaţiei prealabile sau o cerere de chemare în
judecată. Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având
acelaşi obiect a fost înaintată sau nu autorităţii de reglementare.
Prezentul document face parte integrantă din oferta comercială a COLETUL DE ACASA S.R.L.,
reprezentând clauzele generale ale contractului individual ce se va considera încheiat între
expeditor şi COLETUL DE ACASA S.R.L., la momentul acceptării trimiterii poştale în reţeaua
poştală. Contractul individual se încheie prin acceptarea de către expeditor a ofertei COLETUL DE ACASA S.R.L., fără a fi necesară întocmirea unui înscris.